Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego pod dwóch miesiącach przerwy rozpoczęła działalność w terenie! [oferta]

 

Biuro projektu:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarząodwych
pl. Solidarności 1/3/5 p. 319
53-661 Wrocław

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego pod dwóch miesiącach przerwy rozpoczęła działalność w terenie!

W marcu 2014r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerem Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA rozpoczęła realizację projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego. 

Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych przed Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Tratwa nieprzerwanie od 2011r. 

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to w tym momencie sieć 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych (Lokalnych Inkubatorów) działających na terenie Dolnego Śląska. Sieć obejmuje całe województwo, a punkty doradcze są zlokalizowane w następujących miejscowościach:  Jelenia Góra, Wałbrzych, Lubinie, Miliczu, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach Śląskich, Oleśnicy, Głogowie, Zgorzelcu, Żmigrodzie i Wołowie.

Wszystkie Punkty Konsultacyjno-Doradcze działające w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego oferują kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli, którzy chcą zacząć działać w III sektorze.

W ramach działalności Sieci świadczone są następujące usługi:

1) Doradztwo (stacjonarne, wyjazdowe oraz emailowe) z zakresu:

 • pozyskiwania funduszy na działania (źródła finansowania krajowe i zagraniczne) i doradztwo dot. pisania projektów,
 • elementów księgowość w tym w szczególności: sprawozdawczość/rozliczenie projektów, a także prawidłowe rozliczania w wewnątrz organizacji w tym m.in. z zakresu: prowadzenia rachunkowości, prawidłowego opisywania dokumentów, sporządzania sprawozdań finansowych, przestrzeganie zobowiązań podatkowych, terminy składania dokumentów i zeznań itp.,
 • zakładania organizacji (obowiązki rejestracyjne, statut, wnioski do KRS, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza itp.),
 • elementów animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrzsektorowych w tym m.in. zasady skutecznej współpracy partnerskiej, inicjowanie partnerstwa, umowy partnerskie.

2) Warsztaty/szkolenia wynikające z zapotrzebowania lokalnej społeczności m.in. z zakresu:

 • Fundraisingu – pozyskiwanie środków na działalność organizacji – środki krajowe i zagraniczne, dopasowanie danej oferty do potrzeb indywidualnych klientów;
 • Zarządzania organizacją – planowanie działań organizacji, budowanie zespołu oraz zarządzanie finansami;
 • Finansów w organizacji - aspekty prawne i księgowe funkcjonowania organizacji w tym: nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zasady i formy sporządzania sprawozdań, podstawy prawne prowadzenie księgowości, obowiązki sprawozdawcze, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza;
 • Wolontariatu w organizacji – współpraca z wolontariuszem, rodzaje wolontariatu, motywowanie wolontariuszy, rekrutacja wolontariuszy, sposoby nagradzania wolontariusza, rozwiazywanie sytuacji problemowych;
 • Działań strażniczych - aspekty formalno-prawne realizacji działań strażniczych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, metody angażowania społeczeństwa lokalnego i prowadzenia debat, prowadzenie monitoringu administracji publicznej, sposoby udostępniania informacji publicznej;
 • Zakładania organizacji -  omówienie różnic między stowarzyszeniem i fundacją, przygotowywanie statutu organizacji i dokumentów rejestracyjnych, organizacja kadry zarządzającej, podstawowe zasad funkcjonowania organizacji, sfery działalności pożytku publicznego;
 • Inne (tematy wynikające z zapotrzebowania organizacji pozarządowych).

3) Spotkania informacyjne dotyczące problemów lokalnej społeczności m.in. na tematy:

 • Fundusze sołeckie,
 • Animacja partnerstw lokalnych – zapraszanie lokalnych ekspertów, samorząd, wsparcie przy powoływaniu Rad DPP,
 • Źródła finansowania NGO,
 • Obowiązki formalno-prawne organizacji,
 • Obowiązki sprawozdawcze,
 • Prawidłowe funkcjonowanie organizacji w tym: zatrudnienie, zwalnianie i formy zatrudnienia w organizacji, prawo pracy, BHP, ppoż etc., obowiązki wobec ZUS, 
 • Pojęcie Inicjatywy lokalnej,
 • Zasady pracy z wolontariuszem, jak zatrzymać i sprawnie współpracować z wolontariuszami, umowy wolontariackie,
 • Biuletynu Informacji Publicznej dla organizacji,
 • Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Propozycje zmian przepisów prawa (Dobre Prawo dla NGO),
 • Zasady powoływania i funkcjonowania Lokalnych, Powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego,
 • Rocznego/wieloletniego programu współpracy,
 • Lokalnej strategii rozwoju i miejsce w niej organizacji,
 • Gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych i roli organizacji przy jej tworzeniu,
 • Współpracy zagranicznej organizacji (korzyści współpracy, różnice kulturowe itp.).

4) Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych - na których podejmowane będą tematy ważne dla danego powiatu. Konferencje mają za zadanie integracje środowiska pozarządowego z innymi sektorami oraz zbudować płaszczyznę do wspólnej międzysektorowej współpracy na rzecz danej społeczności lokalnej.

5) Biuletyn informacyjny oraz Konkursy i Granty dla organizacji pozarządowych – newsletter będzie zawierał istotne informację dla III sektora, a także zestawienie dostępnych dla dolnośląskich organizacji pozarządowych szkoleń i warsztatów oraz aktualny wykaz konkursów i grantów, z których mogą skorzystać organizacji pozarządowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Punktów Konsultacyjno-Doradczych. 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org