III edycja konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej!

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić III Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012–2013 roku.

1. Szczegółowe cele edycji

Szczegółowymi celami III Edycji Konkursu „zDolne NGO” są:

 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym,
 • promowanie większej aktywności obywateli w podejmowaniu istotnych decyzji i współtworzenie prawa, w szczególności wzmacnianie procesu konsultacji społecznych,
 • upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, ich obronie, mniejszościach narodowych i etnicznych, tolerancji i poszanowaniu dla osób odmiennego pochodzenia,
 • upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej, różnych aspektów członkostwa w UE i zachęcenie obywateli do udziału w debacie o przyszłości UE,
 • podnoszenie świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego, promowanie dobrych praktyk w konsultacjach społecznych.

2. Przebieg Konkursu

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO” załączonym do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia należy dostarczać na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

3. Wykonawca

Wykonawcą III Edycji Konkursu „zDolne NGO” jest Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji

W III Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

 • Zakres i trwałość prowadzonych działań 0-25
 • Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, innowacyjność, zastosowanie ciekawych rozwiązań 0-15
 • Uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej (między innymi poprzez liczbę osób, które zaangażowały się w życie publiczne, oddźwięk społeczny) 0-15
 • Zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, między innymi poprzez ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz sposób ich promocji 0-15
 • Stopień upowszechniania wiedzy na temat unii europejskiej, praw człowieka oraz wiedzy obywatelskiej 0-10
 • Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami (społecznymi, publicznymi i biznesowymi), między innymi poprzez ilość nawiązanych partnerstw, referencje 0-15
 • Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań 0-5

RAZEM 100

5. Harmonogram edycji

III Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 03.03.2014 r. – Ogłoszenie III Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”
 • 03.03-15.04.2014 r. – Termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
 • 25-30.04.2014 r. – Obrady Kapituły Konkursowej
 • 13.05.2014 r. – Uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Osoba do kontaktu

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z III Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest 

Marcin Spitalniak, 
tel.  501-158-201, 
e-mail: marcin.spitalniak@fan.org.pl

źródło: umwd.dolnyslask.pl

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org