Głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących (KM) nowych programów na lata 2014-2020

Rozpoczął się proces głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących (KM) nowych programów dotyczących środków unijnych na lata 2014-2020. Komitety te mają mieć wpływ na przygotowywane dokumenty konkursów grantowych, dlatego bardzo ważny jest udział kompetentnych przedstawicieli organizacji pozarządowych dbających o interes całego środowiska pozarządowego.

W najbliższych tygodniach będą ogłaszane nabory i głosowania do 5 komitetów tematycznych. Aktualnie trwa głosowanie na przedstawicieli do dwóch Komitetów:

  1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z innymi federacjami i organizacjami pozarządowymi z Polski rekomenduje kilku kandydatów. Prosimy Państwa o oddanie głosów na rekomendowanych przez nas kandydatów:

do KM Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

  1. Iwona Żuk-Magierska oraz Arkadiusz Czocher – mandat w grupie Federacji
  2. Jacek Ostrowski oraz Agnieszka Siekiera – mandat w grupie organizacji Promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji

do KM Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

  1. Bartosz Mioduszewski oraz Elżbieta Dydak – mandat w grupie organizacji Promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji

Aby wziąć udział w głosowaniu na przedstawicieli rekomendowanych przez DFOP należy:

  1. Wypełnić kartę do głosowania: dane organizacji, która będzie głosować (nazwa, siedziba, nr rejestru lub ewidencji, województwo);
  2. Podpisać kartę przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji;
  3. Wypełniony skan formularza:

rekomendowanych: Iwona Żuk-Magierska i Arkadiusz Czocher oraz Jacek Ostrowski i Agnieszka Siekiera - przesłać na adres e-mail: glosowanie.poir@mpips.gov.pl.

rekomendowanych: Bartosz Mioduszewski i Elżbieta Dydak - przesłać na adres e-mail: glosowanie.popc@mpips.gov.pl.

  1. W treści wiadomości należy wpisać: nazwę organizacji, siedzibę i numer rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 21 listopada 2014 r.

Pamiętajmy, że głosując na osoby zasiadające w Komitetach Monitorujących mamy wpływ na kształtowanie polityki w zakresie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i przekazywania środków unijnych na działania organizacji pozarządowych. Nieuczestniczenie w głosowaniu oznacza przypadkowy wybór osób i zmniejszenie możliwości dostępu organizacji pozarządowych do nowych środków unijnych.

Karta do głosowania 1:

http://www.slideshare.net/fundacja_merkury/karta-do-gosowania-1

Karta do głosowania 2:

http://www.slideshare.net/fundacja_merkury/karta-do-gosowania-2

PROSIMY - Zagłosuj na naszych przedstawicieli w Komitetach Monitorujących!

Szczegóły na stronach: 

http://www.pozytek.gov.pl/Program,Operacyjny,Inteligentny,Rozwoj,2014,-,2020,3603.html

http://www.pozytek.gov.pl/Program,Operacyjny,Polska,Cyfrowa,2014-2020,3604.html

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org