UMWD: Praca dla Doradcy w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla organizacji pozarządowych. Do zadań doradcy będzie należało:

 

  1. Doradzanie na etapie przygotowania wniosków aplikacyjnych, ofert, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzanie w trakcie jego realizacji.
  2. Doradztwo w sprawie kwalifikalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego.
  3. Doradztwo w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowania.
  4. Pomoc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych według zasad obowiązujących w UMWD.
  5. Doradztwo na etapie przygotowania wniosków o płatność,  sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów.
  6. Doradztwo na etapie zakładania i likwidowania organizacji, prowadzenia bieżącej działalności organizacji.
  7. Informowanie o możliwościach korzystania ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych.
  8. Sporządzanie raz w miesiącu artykułu na temat aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz na temat rozliczania projektów i zasad finansowania.
  9. Przekazywanie na bieżąco wszystkich maili do Koordynatora Punktu Konsultacyjno-Doradczego, na adres: konsultacje_ngo@dolnyslask.pl.
  10. Przygotowywanie raz w miesiącu analizy w zakresie udzielanego poradnictwa na potrzeby Regionalnego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych.

 

Zadania w/w dotyczą w szczególności projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. z Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Młodzieży w Działaniu, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z budżetu państwa, z budżetów samorządów.

Usługa będzie realizowana w siedzibie UMWD przy ul. Ostrowskiego 7 we Wrocławiu od lutego 2015 roku do grudnia 2015 roku, dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i środy, min. 5 godzin każdego dnia, przy czym jednego dnia w godzinach od 8.00 do 13.00, a drugiego od 11.00 do 16.00; min. 32 godziny w miesiącu, natomiast w grudniu min. 20 godzin, max. 445 godzin w roku. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie także w formie telefonicznej, faksowej i e-mailowej. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania kart ewidencji porad i konsultacji z każdego udzielonego doradztwa/konsultacji. Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV oraz propozycji godzinowego wynagrodzenia brutto (wraz z informacją czy zostanie złożony wniosek o dobrowolne ubezpieczenie ZUS) do dnia 31 grudnia 2014 r. do godziny 16.00 na adres: kamila.kubik@umwd.pl.

CV powinno zawierać „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone podpisem”.

Odpowiedź na zapytanie nie oznacza obowiązku zawarcia umowy.

Wiecej informacji udziela:

Kamila Kubik
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
tel. 71 770 40 77, pok. 210
ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org