Ogłoszenie IV Edycji Konkursu zDolne NGO

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych  organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:

 • promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
 • zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
 • promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
 • wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 • zwiększenie świadomości w zakresie celowości wspierania osób z niepełnosprawnością, równości szans, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością  poprzez ukazanie im możliwości aktywizacji i rehabilitacji społecznej, jakie stwarzają organizacje pozarządowe.

2. Przebieg Konkursu

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:

3. Wykonawca

Realizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji

W IV Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

KRYTERIA i PUNKTACJA

 • Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, innowacyjność, zastosowanie ciekawych rozwiązań 0–15 pkt
 • Uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej (między innymi poprzez liczbę osób niepełnosprawnych które zaangażowały się w życie społeczne 0–15 pkt
 • Zatrudnianie i angażowanie osób z niepełnosprawnością w strukturach organizacji lub do realizacji projektów 0–15 pkt
 • Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami (społecznymi, publicznymi i biznesowymi), między innymi poprzez ilość nawiązanych partnerstw, referencje 0–10 pkt
 • Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań 0–10 pkt
 • Wypływ działań organizacji na zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie (np. prowadzenie kampanii społecznych, promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych na portalach społecznościowych i stronie internetowej, promowanie aktywnych osób z niepełnosprawnością) 0–10 pkt

5. Harmonogram

IV Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 25.05.2015 r. – ogłoszenie III Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”
 • 08.06–15.08.2015 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
 • 24.08–28.08.2015 r. – obrady Kapituły Konkursowej
 • 9/10.09.2015 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Kontakt

Osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach związanych z IV Edycją Konkursu „zDolne NGO” są: 

Sławomir Wójcik
tel. nr  71/ 770 40 84
mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

oraz

Monika Szymańska
tel.  nr 71/770 41 36
mail: monika.szymanska@dolnyslask.pl

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org