Ogłoszenie V Edycji Konkursu - zDolne NGO

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić V Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w obszarze kultury w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze kultury.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:

 • promocja działań na rzecz kultury prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
 • zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
 • promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
 • wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury.

2. Przebieg Konkursu

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym. 

Dokumenty do pobrania:

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji

W V Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

 • Kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań 0–20
 • Nowatorstwo projektów, walory artystyczne, kulturotwórcze 0–20
 • Trwałość i cykliczność projektów 0–15
 • Zasięg prowadzonych działań (lokalny, regionalny, międzynarodowy) 0–10
 • Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz społecznych 0–10
 • Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania 0–10
 • Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań 0–10
 • Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp. 0–5

Razem 100

5. Harmonogram

V Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 18.03.2016 r. – ogłoszenie V Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”
 • 19.03–30.04.2016 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
 • maj 2016 r. – obrady Kapituły Konkursowej
 • maj/czerwiec 2016 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z V Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest Sławomir Wójcik, tel. nr  71/ 770 40 76, mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl.

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
pok. 701
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org