Punkty Konsultacyjno-Doradcze

Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze świadczą następujące usługi:

1) Doradztwo (stacjonarne, wyjazdowe oraz emailowe) z zakresu:

 • pozyskiwania funduszy na działania (źródła finansowania krajowe i zagraniczne) i doradztwo dot. pisania projektów,
 • elementów księgowość w tym w szczególności: sprawozdawczość/rozliczenie projektów, a także prawidłowe rozliczania w wewnątrz organizacji w tym m.in. z zakresu: prowadzenia rachunkowości, prawidłowego opisywania dokumentów, sporządzania sprawozdań finansowych, przestrzeganie zobowiązań podatkowych, terminy składania dokumentów i zeznań itp.,
 • zakładania organizacji (obowiązki rejestracyjne, statut, wnioski do KRS, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza itp.),
 • elementów animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrzsektorowych w tym m.in. zasady skutecznej współpracy partnerskiej, inicjowanie partnerstwa, umowy partnerskie.

2) Warsztaty/szkolenia wynikające z zapotrzebowania lokalnej społeczności m.in. z zakresu:

 • Fundraisingu – pozyskiwanie środków na działalność organizacji – środki krajowe i zagraniczne, dopasowanie danej oferty do potrzeb indywidualnych klientów;
 • Zarządzania organizacją – planowanie działań organizacji, budowanie zespołu oraz zarządzanie finansami;
 • Finansów w organizacji - aspekty prawne i księgowe funkcjonowania organizacji w tym: nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zasady i formy sporządzania sprawozdań, podstawy prawne prowadzenie księgowości, obowiązki sprawozdawcze, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza;
 • Wolontariatu w organizacji – współpraca z wolontariuszem, rodzaje wolontariatu, motywowanie wolontariuszy, rekrutacja wolontariuszy, sposoby nagradzania wolontariusza, rozwiazywanie sytuacji problemowych;
 • Działań strażniczych - aspekty formalno-prawne realizacji działań strażniczych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, metody angażowania społeczeństwa lokalnego i prowadzenia debat, prowadzenie monitoringu administracji publicznej, sposoby udostępniania informacji publicznej;
 • Zakładania organizacji -  omówienie różnic między stowarzyszeniem i fundacją, przygotowywanie statutu organizacji i dokumentów rejestracyjnych, organizacja kadry zarządzającej, podstawowe zasad funkcjonowania organizacji, sfery działalności pożytku publicznego;
 • Inne (tematy wynikające z zapotrzebowania organizacji pozarządowych).

3) Spotkania informacyjne dotyczące problemów lokalnej społeczności m.in. na tematy:

 • Fundusze sołeckie,
 • Animacja partnerstw lokalnych – zapraszanie lokalnych ekspertów, samorząd, wsparcie przy powoływaniu Rad DPP,
 • Źródła finansowania NGO,
 • Obowiązki formalno-prawne organizacji,
 • Obowiązki sprawozdawcze,
 • Prawidłowe funkcjonowanie organizacji w tym: zatrudnienie, zwalnianie i formy zatrudnienia w organizacji, prawo pracy, BHP, ppoż etc., obowiązki wobec ZUS, 
 • Pojęcie Inicjatywy lokalnej,
 • Zasady pracy z wolontariuszem, jak zatrzymać i sprawnie współpracować z wolontariuszami, umowy wolontariackie,
 • Biuletynu Informacji Publicznej dla organizacji,
 • Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Propozycje zmian przepisów prawa (Dobre Prawo dla NGO),
 • Zasady powoływania i funkcjonowania Lokalnych, Powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego,
 • Rocznego/wieloletniego programu współpracy,
 • Lokalnej strategii rozwoju i miejsce w niej organizacji,
 • Gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych i roli organizacji przy jej tworzeniu,
 • Współpracy zagranicznej organizacji (korzyści współpracy, różnice kulturowe itp.).

4) Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych - na których podejmowane będą tematy ważne dla danego powiatu. Konferencje mają za zadanie integracje środowiska pozarządowego z innymi sektorami oraz zbudować płaszczyznę do wspólnej międzysektorowej współpracy na rzecz danej społeczności lokalnej.

5) Biuletyn informacyjny oraz Konkursy i Granty dla organizacji pozarządowych – newsletter będzie zawierał istotne informację dla III sektora, a także zestawienie dostępnych dla dolnośląskich organizacji pozarządowych szkoleń i warsztatów oraz aktualny wykaz konkursów i grantów, z których mogą skorzystać organizacji pozarządowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Punktów Konsultacyjno-Doradczych (Lokalizacja Punktów).

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org