Lokalne Inkubatory NGO na Dolnym Śląsku!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA” rozpoczęli realizację projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”. Projekt trwa od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. i jest kontynuacją projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w roku 2011. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora i udziału obywateli/lek w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjowania współpracy międzysektorowej na Dolnym Śląsku poprzez rozwój 16 lokalnych inkubatorów NGO znajdujących się w: Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie.

Adresatami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz aktywni obywatele zainteresowani tematyką dotyczącą III sektora, gotowi do założenia stowarzyszenia lub fundacji. W ramach projektu wspierane będą również Inkubatory poprzez realizację spotkań i wizyt studyjnych.

Projekt przewiduje szereg działań m.in.:

DORADZTWO I KONSULTACJE z zakresu:

 • Aspektów formalno – prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • Przygotowania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
 • Pozyskiwania środków;
 • Informowania o dostępnych szkoleniach;
 • Zarządzania finansowego w organizacji: formułowanie budżetów, rozliczanie dotacji, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej;
 • Zarządzania organizacją i zarządzanie zasobami ludzkimi;

oraz

 • Zakładania organizacji;
 • Obowiązków rejestracyjnych i wypełniania formularzy;
 • Tworzenia statutu;
 • Współpracy miedzy i wewnątrzsektorowej.

POWIATOWE FORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 16 miastach województwa prowadzone w ramach debat otwartych.

SPOTKANIA ANIMUJĄCE NOWE INICJATYWY OBYWATELSKIE. Spotkania międzysektorowe (NGO, JST, biznes) dot. animacji i wspierania partnerstw lokalnych przy tworzeniu strategii koncepcji rozwiązywania problemów lokalnych. Objęcie wsparciem merytorycznym partnerstwa przez animatora.

AKTYWNY ROZWÓJ WOLONTARIATU. Wspieranie wolontariatu w regionie, poprzez wzbogacenie oferty inkubatorów NGO o wolontariuszy i angażowanie ich w prace na rzecz społeczności lokalnych.

WSPARCIE TECHNICZNE/INFRASTRUKTURALNE dla organizacji pozarządowych poprzez: udostępnienie adresu siedziby korespondencyjnej, stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego, telefonu/faksu, internetu itp.

WSPIERANIE ROZWOJU NGO POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PROFESJONALNA ORGANIZACJA” skierowanego do 24 organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. Każda z organizacji zostanie objęta zindywidualizowanym doradztwem w zakresie wytyczania planu rozwoju pod kątem wypracowania standardów funkcjonowania NGO. 

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE prawne i księgowe z zakresu opiniowania i sporządzania pism/umów, pomocy przy sporządzaniu rozliczeń, planów finansowych i dokumentów finansowych, dotacji, itp.

KAMPANIĘ INFORMACYJNĄ poprzez:

 • Artykuły w prasie i portalach internetowych
 • Spoty radiowe
 • Biuletyn informacyjny
 • Plakaty i ulotki

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Inkubatorów NGO i zapoznania się z naszą ofertą. Inkubatory rozpoczną swoją działalność od 1 kwietnia 2012 r. Dokładne dane teleadresowe oraz godziny otwarcia Inkubatorów NGO zamieścimy wkrótce.


O projekcie:

SPOTY RADIOWE PROMUJĄCE SIEĆ

SPOT1

SPOT2Wszelkich informacji o projekcie udziela Kierownik projektu: 

Anna Bogucka tel.(71) 793 23 24, e-mail: anna.bogucka@dfop.org.pl
DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Kontakt do partnera projektu:
Koordynator projektu: Wojciech Staniewski tel. (71) 321 08 71, e-mail: wojtek@tratwa.org
CENTRUM DS. KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH TRATWA

 

Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org